Vì lý do bảo mật, Big Data Law không thể nêu ra danh sách tất cả các khách hàng và dưới đây chỉ là đơn cử một số khách hàng tiêu biểu

  • Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
  • Tổng công ty Cổ phần Bảo hiển Xuân Thành;
  • Công ty TNHH Hội Thọ;
  • Công ty cổ phần Humanise;
  • Và các công ty/cá nhân khác….